Личност и любовни отношения

Личност и любовни отношения

Добрите отношения между партньорите са важна част и имат последици върху психичното и соматичното здраве.

Нюман и колеги установяват, че мерките за темперамент на 3-годишна възраст прогнозират качеството на  взаимоотношенията на 21-годишна възраст.

Развитийните изследвания пък подчертават значението на възпитанието, в частност имплицитното наблюдаване и имитация от страна на децата към родителите.

Кои личностни черти прогнозират брачно удовлетворение?

Най- важната черта това е невротизмът, който корелира отрицателно с удовлетворението от брака. Предразположението на невротиците да изпитват гняв, тревожност и дистрес е деструктивно за взаимоотношенията.

Интересни изследвания

Ахметоглу, Суами и Чаморо-Пресуик проучват връзката между любовта, личността и продължителността на взаимоотношението. Те изпозват така наречената триъгълна теория на любовта на Робърт Стърнбърг.

Тази теория има три измерения: интимност, страст и обвързване.  Така тези типове измерения сформират различни  любовни преживявания. Само интимност предполага харесване, само страст- влюбване, само обвързване- празна любов. В комбинация те са:

Интимност и обвързване- състрадателна любов

Интимност и страст- романтична любов

Страст и обвързване- нелепа любов

Трите измерение на едно- съвършена любов

Други изследвания

Крюгер и Каспи пишат, че жените предпочитат мъже, които са с високи резултати на екстраверсия и ниски на невротизъм.

Изследванията са проучвали дали съвместният живот увеличава сходството между личностите на двамата партньори, тоест дали през годините двама човека до някаква степен започват да си приличат и да имат общи черти. Данните показват малка лонгитюдна изменчивост в личностите на партньорите.

Установено е, че личността има влияние и върху любовните стилове. Хендрик и Хендрик разработват скала за нагласи към любовта, която мери разновидностите на любовта от ерос /страстна любов/ до агапе /алтруистична любов/. Дейвис открива, че екстраверсията предполага любов в стила на ерос и лудус, невротизмът е свързан с мания /ревност и натрапчивост/, психотизмът- лудус и сторге /доверчивост и уважение/.